Phần mềm DMS DataPOS DMS

Phần mềm DMS DataPOS DMS

Phần mềm DMS Phần mềm  DMS là phần mềm Quản trị các kênh phân phối từ Doanh nghiệp đến Khách hàng thông qua hệ thống kênh trung gian là Nhà Phân phối (NPP) Phần mềm DataPOS DMS có những chức năng gì?        DataPOS DMS giúp doanh nghiệp Quản lý cả 3 kênh:   […]