Phần mềm DMS PosX DMS

Phần mềm DMS PosX DMS

Phần mềm DMS Phần mềm DMS là phần mềm Quản trị các kênh phân phối. Từ Doanh nghiệp đến Khách hàng thông qua hệ thống kênh trung gian là Nhà Phân phối (NPP) Phần mềm PosX DMS có những chức năng gì? PosX DMS giúp doanh nghiệp Quản lý cả 3 kênh: “Doanh nghiệp – […]